Bảo Mật

1.      Thông tin trên website

  • Các thông tin giới thiệu trên website này được Tinh Vân cung cấp một cách hợp pháp và chỉ với mục đích tham khảo.
  • Tuy việc xây dựng và thiết kế các thông tin, tài liệu trên trang web này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa nhưng Tinh Vân không đảm bảo về việc không nhiễm vi rút hay các yếu tố gây hại khác, hoặc sự chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó của các thông tin, tài liệu được đăng tải trên website này và các website liên kết với website này. Đồng thời, Tinh Vân bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật và cải tiến các thông tin, tài liệu đó mà không cần phải thông báo trước.

2.      Bản quyền và thương hiệu

Tinh Vân là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/ dịch vụ đăng tải trên website này. Không bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm hoặc dịch vụ đó nếu không được sự cho phép của Tinh Vân bằng văn bản.

Các thông tin, tài liệu trên trang web này có thể là đối tượng được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Không bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được phép sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phán tán, sử dụng vì mục đích thương mại hay công cộng, một phần hoặc toàn bộ các tài liệu nêu trên mà không được sự chấp thuận của Tinh Vân bằng văn bản.

3.      Các trang web liên kết

Tinh Vân và các Công ty thành viên thuộc Tinhvan Group không chịu trách nhiệm về các nội dung hoặc thông tin, tài liệu của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi truy cập và sử dụng các nội dung, thông tin, tài liệu của những trang web khác liên kết đến trang này, Người sử dụng sẽ phải tự chịu mọi rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

Trân trọng cảm ơn!