2008; khẩu hiệu

Khẩu hiệu 2008 “Renovate or Die”

“Đổi mới hay là chết – Renovate or Die” sẽ không chỉ là một khẩu hiệu để hô cho máu, cho khí thế, càng không phải một câu nói nửa vời phát ngôn cho vui. Đó thực sự là triết lý hoạt động, là phương chỉ nam cho Tinh Vân ít nhất trong cả năm 2008.
Đăng bởi: editor | 6/12/2019